Informacje wstępne

 SYMPOZJUM - zebranie specjalistów z jakiejś dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień, wspólnej wymianie przemyśleń na dany temat; “uczta intelektualna”.

 KOMIKSOLOGIA (per analogiam do teatrologii, muzykologii, narratologii, ludologii i in.) - fachowe działania teoretyczne i badawcze (analityczne) ogniskujące się na komiksie, tj. na dziele sztuki komiksu (jako osobnym fenomenie kulturowym, odrębnym gatunku artystycznym, autonomicznej formie ekspresji twórczej, etc.) i wokół całokształtu problematyki związanej z komiksem – co dotąd określano jako “teoria komiksu”, “nauka o komiksie” czy “studia nad komiksem”.

Po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim słowa tego użył w ujęciu praktycznym prof. Janusz Dunin w swoim artykule pt.: Wstęp do komiksologii (“Odgłosy” 1971, nr 2); natomiast sensowność używania tego właśnie słowa usankcjonował prof. Jan Miodek w swojej książce pt.: Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim (Wrocław 1976, s. 66, 73).

Sympozja Komiksologiczne organizowane są od 2001 r. – podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi (zawsze ostatniego dnia Festiwalu, tj. w niedzielę). SK mają formułę spotkań otwartych – dla wszystkich chętnych i zainteresowanych ponadprzeciętnie komiksem oraz zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi tego medium.

Ogólne cele Sympozjów Komiksologicznych:

 • Unaukowienie refleksji o komiksie – by w pełni uchwycić złożoność zjawiska – poprzez dążenie do budowania “osobnej dyscypliny wiedzy”, która w sposób całościowy, a jednocześnie usystematyzowany i naukowo unormowany ujmowałaby ogół problematyki teoretycznych rozważań nad komiksem.
 • Uświadamianie (w różnorodnej optyce – stąd otwartość na interdyscyplinarność) potrzeby i sensu poważnej, merytorycznie pogłębionej refleksji nad istotą komiksowego medium, a przede wszystkim nad rolą, miejscem, wartością i znaczeniem komiksu jako swoistym gatunku artystycznym we współczesnej kulturze, szczególnie polskiej.
 • Promowanie walorów komiksu jako osobnego rodzaju sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki polskiej twórczości komiksowej i próbą osadzenia jej w szerszym kontekście ogólnokulturowym) – poprzez ukazywanie “najzabawniejszej ze sztuk” w aprobatywnym świetle fachowych analiz – aby łatwiej wytyczyć obszar, na którym będzie można mówić o walorach artystycznych i kulturotwórczych komiksu bez cienia ironii i tym samym wspomóc proces nobilitacji społeczno-kulturowej komiksu w Polsce.
 • Aktywizowanie komiksologów - poprzez danie im możliwości prezentowania efektów swoich naukowych poczynań – aby generować co roku możliwie najszerszą wykładnię obecnego stanu i kondycji rodzimej myśli komiksologicznej.
 • Realizacja funkcji popularyzatorskich, a także edukacyjnych i “podsumowujących” polskie dokonania w tej dziedzinie – m.in. poprzez coroczne wydawanie antologii tekstów z SK i promocję problematyki komiksowej w środowiskach “pozakomiksowych” (przede wszystkim wśród młodych naukowców zajmujących się badaniami kultury współczesnej).

Uczestnicy Sympozjów Komiksologicznych:

 • prelegenci:

nauczyciele akademiccy (naukowcy), doktoranci, magistranci, studenci, maturzyści i inni (piszący prace nt. komiksu) oraz branżowi teoretycy (komiksolodzy) i krytycy-publicyści komiksowi, a także twórcy komiksów;

 • publiczność festiwalowa (Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi [MFKiG], w czasie którego co roku odbywają się Sympozja). 

Więcej o tym przedsięwzięciu:

 1. Sympozjum trafiło w swój czas, wywiad z K. Skrzypczykiem przeprowadzony przez M. Błażejczyka, „Zeszyty Komiksowe” nr 5 (X-2006), s. 46-52.
 2. K. Skrzypczyk, Sympozjum Komiksologiczne, „[fo:pa]” nr 12 (lipiec 2007), s. 101-106.
 3. W. Birek, Niewidzialna nauka. (O łódzkich Sympozjach Komiksologicznych), „Czas Fantastyki” 2007, nr 4 (13), s. 51-57.
 4. K. Skrzypczyk, Komiksologia, czyli komiks w ujęciu teoretyczno-badawczym – w perspektywie Sympozjów Komiksologicznych, [w:] KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej, pod red. Gajewskiej i R. Wójcika, Poznań 2011, s. 339-364. [Artykuł dostępny w zakładce “Teksty”.]
 5. Wszystkie podstawowe informacje – w tekście pt.: Sympozjum Komiksologiczne. Eksplikacja, publikowanym od 2008 r. w kolejnych Antologiach referatów Sympozyjnych.
 6. Zakładka na stronie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Organizatorzy Sympozjów Komiksologicznych

Pomysłodawcą i organizatorem Sympozjów oraz redaktorem corocznych Antologii referatów Sympozyjnych jest Krzysztof Skrzypczyk – absolwent socjologii (specjalność: „socjologia kultury, socjologia sztuki, animacja kulturalna”) Uniwersytetu Łódzkiego, autor pracy magisterskiej pt.: Komiks jako medium kultury współczesnej (1997 r.) oraz historii sztuki w Uniwersytecie Warszawskim (praca magisterska nt.: komiksu jako dzieła sztuki współczesnej); współorganizator pierwszych w polskim środowisku komiksowym badań socjologicznych nt. czynników warunkujących zainteresowanie komiksem (2000 r.); w 2009 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został nagrodzony Odznaką Honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Współpraca:

Image Image Image